Politica de Securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

I) Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SOFTTEHNICA SRL, având sediul în Municipiul Târgu Jiu, Calea Severinului nr. 195, județul Gorj, Romania, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.performeaza.ro. („Site-ul”)

 II) Legislația relevantă

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date.

III) Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

 1. Notificarea: Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 2. Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credință şi se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale;
 3. Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
 4. Confidențialitatea: Persoanele care prelucrează, în numele companiei, date cu caracter personal au prevăzut în contractul de munca/voluntariat şi în fișa postului o clauză de confidențialitate;
 5. Consimțământul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile menționate în Legea nr. 677/2001 şi alte date prevăzute de acte normative, este realizată cu acordul persoanei vizate;
 6. Informarea: Persoana este informată de către instituţia care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
 7. Stocarea: Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.
 8. Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
 9. Securitatea: Măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejată prin firewall precum şi de soluţii antivirus actualizate permanent.

IV) Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 • Dacă sunteți participant al proiectului SOFTTEHINCA SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, CNP, locul și data nașterii, adresa de domiciliu, loc de muncă, telefon, adresa de e-mail, , precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul participării la proiectul “COMPANII PERFORMANTE PRIN RESURSE UMANE COMPETITIVE”, prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.
 • Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SOFTTEHNICA SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări, în măsura în care ne contactați în acest fel.

V) Scopurile și temeiurile prelucrării

SOFTTEHNICA SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru buna desfășurare a proiectului “COMPANII PERFORMANTE PRIN RESURSE UMANE COMPETITIVE”, în conformitate cu legislația în vigoare.

VI) Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, SOFTTEHNICA SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți participant în cadrul proiectului “COMPANII PERFORMANTE PRIN RESURSE UMANE COMPETITIVE”, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a desfășurării proiectului și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina SOFTTEHNICA SRL.

VII) Dezvăluriea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SOFTTEHNICA SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management POCU, OIR POSDRU Vest sau alte  autorități publice abilitate de lege.

VIII) Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către SOFTTEHNICA SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană, în conformitate cu legislația în vigoare.

IX) Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SOFTTEHNICA SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SOFTTEHNICA SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SOFTTEHNICA SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SOFTTEHNICA SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SOFTTEHNICA SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SOFTTEHNICA SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SOFTTEHNICA SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@performeaza.ro.

01.04.2019 - În conformitate cu Clarificarea nr. 2020/19.03.2019 OIR POSDRU Regiunea Vest a fost extinsa paleta de sectoare economice/domenii de specializare inteligentă pentru proiectul "Companii Performante prin Resurse Umane Competitive"Click pentru vizualizare